Yhdistyksen säännöt

Jyväskylän Opiskelevat Partiolaiset – JOPA ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Opiskelevat Partiolaiset – JOPA ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja virallinen kieli Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta ulkoiluun ja retkeilyyn Jyväskylän seudun opiskelijoiden keskuudessa. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eri paikkakunnilta tulevien partiotaustaisten tai partiohenkisten opiskelijoiden yhdistävänä tekijänä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilytoimintaa, kokouksia, teemailtoja ja erilaisia opiskelijatapahtumia. Yhdistys tekee yhteistyötä muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja muiden järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, kilpailutoimintaa ja yleisötilaisuuksia, sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä, sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista ansiotoimintaa, kuen järjestää myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi välittömästi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä jättää jäsenvelvoitteensa noudattamatta, tai aiheuttaa haittaa joko yhdistyksen taloudelle tai maineelle. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän ei ole osallistunut yhdistyksen vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan merkittyyn toimintaan kolmen edellisen kalenterivuoden aikana.

5 § Jäsenmaksun kanto

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin. Jäsenmaksun suuruudesta varsinaisille ja kannattaville jäsenille päättää yhdistyksen vuosikokous kummastakin erikseen.

6 § Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä 0-5 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten valinta suoritetaan vuosikokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta aikaisemmin. Kiireellisessä tapauksessa voidaan kokous pitää puheenjohtajan suostumuksella myös aikaisemmin, jos kaikille hallituksen jäsenille on tästä tiedotettu.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokous voi pyynnöstä myöntää hallituksen jäsenelle eron tehtävistään kesken toimikauden vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Tällöin voidaan valita uusi toimihenkilö tai jättää hallitus täydentämättä, mikäli ehto hallituksen
minimikokoonpanosta säilyy.

7 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa joko puheenjohtaja yksinään tai kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tai -tarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tai -tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksellä on vuosikokous, joka pidetään syys-joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, jota voi käyttää myös asiamiehen välityksellä. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Esityksen tekemiseen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi asiaksi edellytetään vähintään viiden (5) varsinaisen jäsenen allekirjoittama vaatimus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouksen ajankohdasta päättää hallitus ja sen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle tiedoksi vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus

2.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.   esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6.   päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen kalenterivuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.   Päätetään virallisista tiedotusmenetelmistä jäsenistöä koskevissa asioissa

8.   vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

9.   valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet

10.   valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.

11.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Yhdistystä purettaessa tai sen tullessa lakkautetuksi varat ja omaisuus on ohjattava purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen.